Fundacja dla Młodych

Fundacja dla Młodych
Nazwa:
Fundacja dla Młodych
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000045964
Numer ewidencyjny:
19/F
Ulica:
ul. Koszalińska 48/15
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Magda Drdzeń
Cele organizacji:
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, jak również zapobieganie patologiom społecznym,
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz osób zagrożonych zwolnieniem z pracy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
 • Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 • Upowszechnianie równego statusu kobiet i mężczyzn,
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Działalność promująca i wspomagająca rozwój gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem małej i średniej przedsiębiorczości,
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pozarządowe – organizacje III sektora,
 • Działalność charytatywna,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom,
 • Ochrona, promocja i profilaktyka zdrowia oraz działania na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 • Promocja oraz podnoszenie poziomu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej,
 • Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Teren działania:
Sosnowiec, województwo śląskie
Typ działalności:
Społeczeństwo, Rozwój człowieka, Prawa człowieka