Fundacja „BLISKO CIEBIE”

Nazwa:
Fundacja „BLISKO CIEBIE”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000404633
Numer ewidencyjny:
30/F
Ulica:
3 Maja 13
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 298 77 77
Osoba reprezentująca:
Andrzej Szklorz
Cele organizacji:
 • Pomoc pacjentom w dostępie do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, środków pomocniczych i ortopedycznych, usług medycznych, świadczeń zdrowotnych i innych związanych z ochroną zdrowia i leczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób przewlekle chorych, dotkniętych poważnymi chorobami, emerytów, rencistów, starszych, niepełnosprawnych, ubogich i pokrzywdzonych przez los;
 • Pomoc osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
 • Pomoc szpitalom i placówkom medycznym, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub ekonomicznej;
 • Ochrona i promocja zdrowia, popularyzacja zdrowego trybu życia, krzewienie kultury fizycznej i sportu;
 • Inicjowanie i wspieranie rozwiązań takich dziedzin jak profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia, ratowanie życia, rehabilitacja, opieka paliatywna, farmacja, opieka farmaceutyczna, produkcja leków i wyrobów medycznych a także badań naukowych w powyższym zakresie;
 • Działalność w zakresie aktywizacji zawodowej, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, wyrównywania szans ze względu na status materialny i społeczny;
 • Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • Ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne, bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli;
 • Ochrona i wspieranie konsumentów i pacjentów w dochodzeniu swych praw i roszczeń przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcami, świadczeniodawcami;
 • Pomoc pokrzywdzonym w wyniku przestępstw oraz wypadków i katastrof;
 • Wspieranie i podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym;
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości, w tym ochrona praw własności przemysłowej;
 • Działalność na rzecz interesu środowisk i grup zawodowych lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów, techników farmacji, właścicieli aptek i punktów aptecznych a także przedsiębiorców;
 • Ochrona środowiska;
OPP:
OPP
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna