Fundacja Aktywni w Europie

Nazwa:
Fundacja Aktywni w Europie
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000521529
Numer ewidencyjny:
49/F
Ulica:
Generała Józefa Hallera 10/49
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Cele organizacji:
  1. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej, a w szczególności promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji związanych z woj. Śląskim i Polską w Europie.
  2. Działanie na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych – ze szczególnym uwzględnieniem partnerskich relacji miedzy różnymi grupami społecznymi, w tym zróżnicowanym ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język i kulturę.
  3. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych – programy na rzecz obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne.
  4. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, ze szczególnym nastawieniem na aktywizowanie woj. śląskiego w tę integracje.
  5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz ochrona i upowszechnianie praw dziecka.
  6. Działalność dotycząca nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.
  7. Działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Promocja krajoznawstwa poprzez turystykę wśród dzieci i młodzieży.
  8. Działanie na rzecz grup dyskryminowanych społecznie. Aktywizacja kobiet w życiu publicznym – podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym. Aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa – w szczególności rozwijanie form uczestnictwa ludzi wzmacniających ich podmiotowość społeczną. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych.
  9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  10. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz pomioty o których mowa w art. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-23 tejże ustawy.