Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego – Sosnowiec

Nazwa:
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego – Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000337416
Numer ewidencyjny:
252
Ulica:
Będzińska 65
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Piotr Krawczyk
Cele organizacji:
 • promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego oraz historycznego miasta Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego
 • badanie problemów kulturowych i społecznych, aktywności kulturotwórczej mieszkańców miasta i regionu
 • poznanie form ochrony i zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego w mieście Sosnowcu, regionie Zagłębia Dąbrowskiego, a także współpraca w tym zakresie z organizacjami z Polski i z zagranicy
 • propagowanie nowych zjawisk w kulturze i sztuce, wspieranie twórczości młodych artystów
 • organizacja imprez kulturalnych, naukowych, historycznych, sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych promujących lokalnych artystów, sportowców i hobbystów
 • promowanie postaw i działań obywatelskich, kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz tolerancji wobec innych grup regionalnych, etnicznych i wyznaniowych
 • działania na rzecz wzrostu aktywności społecznej lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, usuwanie barier środowiskowych i architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałania patologiom społecznym utrudniającym rozwój lokalny – szczególnie bezrobociu, alkoholizmowi i narkomanii
 • działania na rzecz promocji miasta Sosnowca i regionu Zagłębia, wspieranie wszelkich działań służących temu celowi
 • wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi inwestycji w mieście Sosnowcu i w regionie Zagłębia Dąbrowskiego oraz tworzenie własnych programów i propozycji mogących przyczyniać sie do zwiększenia cennych inwestycji
 • propagowania dialogu społecznego jako fundamentu rozwoju oraz tworzenia płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi poprawa jakości życia
 • wspieranie inicjatyw proekologicznych i reakcja na działania osłabiające ekosystem w mieście i regionie
 • promocja turystyczna w mieście i regionie (ochrona i eksponowanie zabytków oraz terenów zielonych, rzek i jezior)
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury w mieście i regionie poprzez własne koncepcje i współpracę z samorządowe lokalnym
 • wydawanie materiałów promujących miasto Sosnowiec i Zagłębie Dąbrowskie oraz promowanie miasta i regionu poprzez strony internetowe oraz w formie własnego wydawnictwa.