FRDL 30lecie

15 marca (piątek) Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej organizuje szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r.(z uwzględnieniem działalności gospodarczej)”. 

Zajęcia poprowadzi dr Rafał Nawrocki – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, długoletni i certyfikowany księgowy prowadzący własną praktykę dla podmiotów III sektora i ekonomii społecznej, doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości NGO. Autor popularnej publikacji Rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, publikowanej od 2013 roku w pięciu wydaniach i kilkutysięcznym nakładzie. Wydanie piąte, zawierające zmiany obowiązujące od 2018 roku w sprzedaży od maja tego roku.

CEL ZAJĘĆ:

  •  Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących NGO, z uwzględnieniem zmian na przestrzeni ostatnich lat.
  • Wprowadzenie w problematykę polityki rachunkowości, koniecznych i korzystnych przepisów wewnętrznych.
  • Nauka podstawowych założeń rachunkowości i księgowości NGO, z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji ze względu na zmiany przepisów.
  • Przedstawienie Zakładowego Planu Kont dla organizacji pozarządowej.
  • Przedstawienie rachunku wyników NGO i innych ewidencji księgowych w oparciu o specyfikę działań organizacji i ich cele.
  • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, w tym rozróżnienie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych etc.
  • Zapoznanie z obowiązującymi wzorami sprawozdawczości finansowej w połączeniu z kontami bilansowymi i wynikowymi.
  • Zapoznanie z wymogami informacji dodatkowej.
  • Wprowadzenie w podstawowe założenia sprawozdawczości podatkowej.

RACHUNKOWOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W 2019 R. (Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)