ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2011 roku  w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa.pdf    Nowelizacja Ustawy

USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach
Ustawa.pdf
 
USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
⇒ Ustawa.pdf

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r.o fundacjach

⇒ Ustawa.pdf
 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
⇒ Ustawa.pdf

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
⇒ Ustawa.pdf

USTAWA z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych
⇒ Ustawa.pdf

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
⇒ Ustawa.pdf

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
⇒ Ustawa.pdf

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
Ustawa.pdf