POZYSKIWANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH – ZASADY OGÓLNE

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 

Załączniki:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego – regranting

Wzór umowy

Wzór umowy – regranting

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego – regranting 

MAŁE GRANTY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

 

Załączniki:

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego 

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego 

 
POZYSKIWANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY SOSNOWIEC:

Zasady przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert – obowiązujące od dnia 17 listopada 2016 roku

 Załaczniki:

  1. Załącznik nr 1 – Karta oceny formalnej oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie członka komisji konkursowej do opiniowania otwartych konkursów ofert
  3. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert
  4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wolontariusza/członka stowarzyszenia pracującego społecznie 

 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ:

Uchwała Nr 17/III/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 


Archiwum