Archiwalne ogłoszenia o konsultacjach społecznych

 

Rok 2015

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze miasta Sosnowca – termin zgłaszania opinii do 23 listopada 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych. Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały do 8 października 2015 roku.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych i wyróżnień dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały do 8 października 2015 roku.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały do 8 października 2015 roku.

Konsultacje  społeczne dotyczące  Projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 – termin do 7 października 2015r.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyty dziecka w pieczy zastępczej albo za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd – termin do 26 maja 2015 roku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – termin: do 2 marca 2015 r.

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 827/LXII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia  24 czerwca 2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec.

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2015r.”

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia Uchwały Nr 303/XXI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

 

Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

 

Rok 2014

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych 

 

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

 

Konsultacje spłeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na ternie Miasta Sosnowiec

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie Projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2014 roku.” – czas trwania od 20 lutego do 12 marca 2014r.

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 pn. “Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” – czas trwania 1 – 7 lutego 2014r.

Rok 2013

Zapraszamy do konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych o dodatkach mieszkaniowych – czas trwania 10 – 17 września 2013 r.

         1. Ogłoszenie o konsultacjach
         2. Projekt uchwały
         3. Uzasadnienie
         4. Formularz Zgłoszenia Opinii
         5. Raport z konsultacji

Zapraszamy do konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutu Centrum Psychoterapii – czas trwania 6 – 13 września 2013 r.

       1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sosnowca wraz z uchwałą  
       2. Formularz zgłoszenia opinii

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok – czas trwania 11 lipca – 31 lipca 2013 r.

      1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sosnowca o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
      2. Projekt uchwały
      3. Fromularz zgłoszenia opinii
      4. Protokół z konsultacji

Zapraszamy do konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Aktywny Senior 60+” – mozliwość zgłaszania propozycji zmian do dnia 05 maja 2013r. – konsultacje zakończone

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sosnowca o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
 2. Projekt uchwały
 3. Formularz zgłoszenia opinii
 4. Raport z konsultacji

Zapraszamy do konsultacji społecznych uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec – możliwość zgłaszania propozycji zmian do 19 kwietnia 2013 r. – konsultacje zakończone

 1. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowca o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
 2. Projekt uchwały

Zapraszamy do kosultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w mieście Sosnowiec na lata 2013 – 2015 – konsultacje zakończone

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sosnowca o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  
 2. Projekt Uchwały 
 3. Projekt Programu
 4. Formularz zgłaszania opinii
 5. Raport z konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia “Programu Wspierania Rodziny w Mieście Sosnowiec na lata 2013 – 2015

Zapraszamy do konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sosnowca w 2013 r. – konsultacje zakończone 

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sosnowca o przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
 2. Projekt Programu
 3. Formularz zgłoszeniowy opnii
 4. Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta Sosnowca w 2013 roku

Rok 2012 

Zapraszamy do konsultacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu “Rocznego Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”. Opinie prosimy zgłaszać na Formularzu Zgłoszenia Opinii w nieprzekraczalnym terminie od 27 sierpnia do dnia 10 września 2012r.,na adres poczty elektronicznej scop@um.sosnowiec.pl   lub osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 105.

 1. Ogłoszenie o ropoczęciu konsultacji 

 2. Formularz Zgłoszenia Opinii

 3. Projekt Programu

 4. Wynik konsultacji społecznych projektu “Rocznego Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Zapraszamy do konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2012r. – termin od 20.07.2012r do 9 sierpnia 2012r.

 1. Ogłoszenie

 2. Projekt uchwały 

 3. Formularz zgłoszenia opinii

Zapraszamy do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 905/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych-   termin od 16 marca 2012r.  do 22 marca 2012r.

 1. Raport  z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 2. Ogłoszenie 

 3. Projekt Uchwały 
   
 4. Regulamin 
   
 5. Tabela 
   
 6. Formularz zgłoszenia opinii
   

Zapraszmy do konsultacji społecznych dotyczących szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej –  termin od 12 marca 2012r do 19 marca 2012r.

Zapraszamy do konsultacji społecznych dotyczących projektów nadania nowych zapisów w statutach Instytucji Kultury w Sosnowcu.  termin od 07 marca do 15 marca2012roku 

Protokół z konsultacji społecznych
Ogłoszenie 

Formularz zgłoszenia opnii

Zapraszamy do konsultacji społecznych dotyczących Projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2012 roku.” termin od 02 marca do 08. marca 2012

Ogłoszenie 

Zapraszamy do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy na 2012 rok.  Ewentualne opinie prosimy zgłaszać – na Formularzu zgłoszenia  – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2011 r. na adres poczty elektronicznej: scop@um.sosnowiec.pl lub dostarczyć bezpośrednio do Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych pl. Kościuszki 5 w jego godzinach urzędowania.