111

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

Wykaz ofert