biznes internet

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Staromiejskej 5/8 złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Szkolny turniej mikołajkowy (esport) w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19a ustawy (tryb pozakonkursowy) ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu (adres internetowy www.bip.um.sosnowiec.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – www.sosnowiec.pl, na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.wsparcie.sosnowiec.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2022, poz. 1327, ze zm.). Zgodnie
z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, tj. od dnia 26 października 2022 r. do dnia 2 listopada 2022 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać na Formularzu uwag w Wydziale Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 432 lub drogą mailową: kwd.wwo@um.sosnowiec.pl oraz ar.wwo@um.sosnowiec.pl

Ogłoszenie

Oferta_stowarzyszenie_sportów_elektronicznych

Formularz-uwag