Fortepian muzyka

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że Sosnowieckie Stowarzyszenie Aktywny Senior z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „XVIII Rajd Jana Kiepury”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19a ustawy (tryb pozakonkursowy) ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu (adres internetowy www.bip.um.sosnowiec.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – www.sosnowiec.pl, na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.wsparcie.sosnowiec.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2022, poz. 1327, ze zm.). Zgodnie
z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, tj. od dnia 12 września 2022 r. do dnia 19 września 2022 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać na Formularzu uwag w Wydziale Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 432 lub drogą mailową: ar.wwo@um.sosnowiec.pl oraz ac.wwo@um.sosnowiec.pl

Ogłoszenie

Oferta

Formularz-uwag