uwaga

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450, ze zm.), w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie. Wobec powyższego, prosimy o wytypowanie, z uwzględnieniem ww. wymogów, osoby/osób zainteresowanej/nych uczestnictwem w posiedzeniu komisji konkursowej.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 8 listopada 2018 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać mailem na adres: kwd.wwo@um.sosnowiec.pl.

Posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej oferty planuje się na dzień 28 listopada 2018 r. godz. 09.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu,           ul. 3 Maja 33, w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Klauzula informacyjna

Formularz zgłoszenia