111

Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej złożonych w Otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.

Wykaz ofert