pobrane

    Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu naboru wniosków na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej, które będzie realizowane w zakresie:

1.Organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,

2.Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży  uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,

3.Organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym,

4.Badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego,

5.Sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

6.Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2019 roku,

7.Udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych,

  1. Zadania ratownictwa górskiego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego prowadzące (koordynujące – nie dotyczy działania Sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej) działania statutowe w danej dyscyplinie sportowej, obejmującej całe województwo:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn.zm.),
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
    jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1263 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty należy składać w terminie do 21 stycznia 2019 roku do godz.14.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 lutego 2019 roku.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje, potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert  dotyczy zadania realizowanego od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo pod linkiem:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-zadania-publiczne-wojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-kultury-fizycznej-oraz-bezpieczenstwa-publicznego-realizowane-w-terminie-od-dnia-podpisania-umowy-do-16-12-2019-r.html

Ogłoszenie konkursowe