jak oceniane sa wnioski o dotacje

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonujących oceny formalnej ofert, złożonych w otwartych konkursach ofert na:

1. Realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

2. Realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.

3. Realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”.

4. Realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”.

5. Realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

6. realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.

W pracach przy ocenie formalnej, może uczestniczyć w charakterze obserwatora, przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 – t. jedn. ze zm.).
Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 6 grudnia 2018 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz można składać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 432 lub przesłać skan mailem na adres: jw.wwo@um.sosnowiec.pl lub ar.wwo@um.sosnowiec.pl bądź ka.wwo@um.sosnowiec.pl.
Posiedzenie komisji do oceny formalnej odbędzie się w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 409.
O terminie rozpoczęcia posiedzenia komisji poinformujemy kandydata telefonicznie.

Informacja

Formularz zgłoszeniowy

RODO- klauzula informacyjna