Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonujących oceny formalnej ofert, złożonych w otwartych konkursach ofert:

1. na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi”,

2. na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

W pracach przy ocenie formalnej, może uczestniczyć w charakterze obserwatora, przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 – t. jedn. ze zm.).

Kandydatów można zgłaszać w terminiedo dnia 10 grudnia 2018 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz można składać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 432  lub przesłać skan mailem na adres: ar.wwo@um.sosnowiec.pl lub kwd.wwo@um.sosnowiec.pl .

Posiedzenie komisji do oceny formalnej odbędzie się w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 409.

O terminie rozpoczęcia posiedzenia komisji poinformujemy kandydata telefonicznie.

Formularz zgłoszenia

Informacja o Komisji

RODO