komisja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartych konkursach ofert:

 1. na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi”,
 2. na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

 

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450  – t. jedn. ze zm.).
 2. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w danym konkursie.
 3. Kandydat zgłoszony do udziału w pracach Komisji Konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
  lub przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie reprezentuje organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie biorących udział w konkursie;
 • nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – t. jedn.);
 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji
  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Komisji Konkursowej.
 3. Wyboru co najmniej dwóch członków do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia powołującego Komisję.
 4. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do Komisji Konkursowej tylko jednego kandydata.
 5. Celem pracy Komisji Konkursowej jest:
 6. a) ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
 7. b) przygotowanie stosownej dokumentacji.
 8. Kandydat musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz, że korzysta w pełni
  z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Kandydatów można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie  do dnia 10 grudnia 2018 r. Formularz można składać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 432  lub przesłać skan mailem na adres: ar.wwo@um.sosnowiec.pl lub kwd.wwo@um.sosnowiec.pl.

Zgłoszonych kandydatów wybiera się do komisji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów kierując się kolejnością wpływu zgłoszeń.

O terminie rozpoczęcia posiedzenia komisji poinformujemy kandydata telefonicznie.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

1)   żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Informacja

Formularz zgłoszenia

RODO- klauzula informacyjna