dzik las zwierzę

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że Koło Łowieckie „Grzywacz” w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu ul. Wybickiego 3/26, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19a ustawy (tryb pozakonkursowy) ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu (adres internetowy www.bip.um.sosnowiec.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – www.sosnowiec.pl, na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.wsparcie.sosnowiec.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2020, poz. 1057, ze zm.). Zgodnie
z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, tj. od dnia 06 lipca 2021 r. do dnia 13 lipca 2021 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać na Formularzu uwag w Wydziale Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 432 i 433 lub drogą mailową: ar.wwo@um.sosnowiec.pl oraz ac.wwo@um.sosnowiec.pl.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag