9136069 illustration von einem mann mit einem großen stift teil meiner serie hübsch grün mann

 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego zgodnego

z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Ogloszenie o konkursie

Zarządzenie do ogłoszenia

Klauzula informacyjna RODO_zdrowie publiczne

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – regulamin pracy komisji

Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej

Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 5 – wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu

I. Rodzaj zadania

  1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1.1. Obszar zadania (5.3.1.)

Programy adresowane do dzieci i młodzieży – Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.                                                                

II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku –   150 000,00 zł.

  • Terminy i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania:

nie wcześniej niż od 04 maja 2019 r. i nie później niż do 15 września 2019 r.