logo

 

 

Zapraszamy Państwa do przyczytania kolejnego wywiadu w ramach naszego cyklu “Poznaj swoją organizację”. Joanna Wójcik rozmawiała z Prezesm Zarządu Funkacji Humanitas, Mariuszem Lekstonem. 

 


 OBSZAR DZIAŁANIA ORGANIZACJI: zdrowie, społeczeństwo, kultura i sztuka


 

 

Rozmowa z Mariuszem Lekstonem, Prezesem Zarządu Fundacji Humanitas

 


 MISJA I CEL


Joanna Wójcik: Co stanowiło myśl przewodnią podczas zakładania Fundacji Humanitas? Jaki był cel nadrzędny podjęcia działalności w III sektorze?

Tworząc Fundację Humanitas naszym celem było zogniskowanie w trzecim sektorze działalności naukowo-kulturalnej oraz prozdrowotnej i działanie na rzecz osób starszych, ponieważ odczuwaliśmy deficyt organizacji o takim profilu działalności w regionie Zagłębiowskim. Oczywiście to nasze priorytety, ale trzeba pamiętać, że Fundacja Humanitas działa także na innych polach. Dlatego też powołaliśmy Fundację Humanitas do życia, mając na uwadze jak wiele możliwości stwarza funkcjonowanie w obszarze organizacji pozarządowych i jak wiele pozytywnych działań, przy kooperacji z innymi regionalnymi podmiotami możemy zrealizować.
Jaka jest historia powstania Fundacji? Kto był głównym inicjatorem działań fundatorskich?
Fundacja Humanitas powstała w lipcu 2010 roku w Sosnowcu. Jej założycielem jest Aleksander Dudek.
W założeniach programowych określacie Państwo, iż jednym z Waszych celów jest upowszechnianie wiedzy na temat Zagłębia Dąbrowskiego. W jaki sposób, jako Fundacja, realizujecie Państwo to zadanie?
Naszym zdaniem odczuwany jest deficyt na temat historii, tradycji i tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego. Nie dostrzegaliśmy wcześniej zbyt wielu spektakularnych działań, mających na celu poprawę tego stanu. Dlatego jednym z priorytetowych działań Fundacji Humanitas jest systematyczne upowszechnianie wiedzy na temat naszego regionu – nie w kontrze do zdecydowanie głośniejszych i nośniejszych medialnie tradycji śląskich, ale podkreślanie naszego kulturowego dziedzictwa, obecnego na stałe, obok śląskiego. Wciąż konieczna jest „praca u podstaw”, dlatego że często możemy spotkać się informacjami, iż Sosnowiec, czy inne miasta Zagłębiowskie, znajdują się na Śląsku.
Czym cechuje się Państwa organizacja? Gdyby miał Pan dokonać próby Jej spersonalizowania, to jaką osobą byłaby Fundacja Humanitas?
Mającą wiedzę, którą chce się dzielić, ale zarazem uczącą się, bo nic nie jest nam dane raz na zawsze. Cierpliwą – bo wiemy ile pracy czeka nas i podobne organizacje w działalności na rzecz naukowo-kulturalnej oraz prozdrowotnej i na rzecz osób starszych, ale także otwartą na inne działania. Przyjacielską – bo można na nas liczyć.
Z jednym z raportów badań dotyczących kondycji organizacji pozarządowych, jego autorzy klasyfikują je na następujące podziały: „spontanicznicy”, „przedsiębiorstwa NGO”, „hierarchiczni aktywiści”, „demokratyczni zadaniowcy” (Przewłocka J., Adamiak P., Zając A., Raport z badań Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, wyd. Stowarzyszenia Klon/ Jawor, Warszawa 2012). Który typ najbardziej pasuje Pana zdaniem Fundacji Humanitas?
Ze wskazanych przymiotów najbliżej nam do „demokratycznych zadaniowców”. Staramy się w naszej działalności nie podejmować decyzji na „łapu-capu”, nasze czynności są przemyślane, zaplanowane, ale ustalane kolegialnie, po dokładnej analizie i rozważeniach wszystkich „za i przeciw”.
Jakie są główne cnoty Państwa Organizacji? Czy wpisujecie się Państwo w powszechnie uznawaną otwartość, służebność oraz rozwój?
Każda organizacja pozarządowa powinna wpisywać się w otwartość, służebność i rozwój, ponieważ z definicji ma ona działań na rzecz innych organizacji i osób. Z naszej strony również działamy w ten sposób, nasze inicjatywy kierujemy do szerokiego otoczenia społecznego: naukowego, gospodarczego, ale także do węższych, sformatowanych grup jak np. seniorzy. Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę na wielu polach, jeżeli tylko choć w części pokrywają się z naszymi celami statutowymi.


 CZŁONKOWIE


Proszę nam przybliżyć sylwetki Członków. Jakie osoby wchodzą w skład Zarządu Fundacji?

W skład zarządu Fundacji Humanitas wchodzą Mariusz Lekston, Agata Dudek oraz Michał Kaczmarczyk.

[Sylwetki wymienionych Osób zostały opisane na końcu tekstu]


DZIAŁANIA


W jaki sposób Fundacja wspiera studentów, absolwentów oraz pracowników Wyższej Szkoły Humanitas?

Ten zakres działalności Fundacji Humanitas szczegółowo jest ujęty w statucie, m.in. współorganizuje konkurs o Zagłębiowską Nagrodę Humanitas, wspiera władze Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w pozyskiwaniu stałej kadry dydaktycznej i naukowo – dydaktycznej, wspomaga i promuje inicjatywy naukowe i dydaktyczne kadry Wyższej Szkoły Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, promuje absolwentów Wyższej Szkoły Humanitas w kraju i za granicą w osiągnięć naukowo – badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych. To tylko wybrane działania na rzecz wspólnej kooperacji pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a Fundacją Humanitas.
W Państwa statucie znalazł się również zapis o działaniu na rzecz upowszechniania idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Poprzez jakie działania realizujecie Państwo ten właśnie postulat?
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn realizujemy poprzez szereg działań pedagogicznych wraz z Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas. Przy realizacji wspólnych inicjatyw na tym polu zawsze podkreślamy, jak ważne jest równouprawnienie płci, szczególnie w trakcie realizacji naszego sztandarowego działania, czyli „Senioralliów”.
Na czym polega projekt „Seniorallia”?
„Seniorallia” organizujemy rokrocznie na wiosnę. W ich ramach znajdują się elementy programu promujące „małą ojczyznę”, w szczególności prelekcję historii wybranych miejsc na terenie miasta

senioralia

“Seniorallia”

Źródło: własność Fundacji Humanitas. 

Jakie akcje, poza wymienionymi „Senioralliami”, Państwo promujecie, aby poprawiać wizerunek miasta i promować „markę Sosnowiec”?
To także współorganizacja Zagłębiowskiej Nagrody Humanitas rokrocznie w czerwcu, w ramach której przyznajemy osobom i instytucjom zasłużonym dla Zagłębia Dąbrowskiego dorocznego, regionalnego wyróżnienia. Ideą nagrody jest umacnianie tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, promowanie regionalnych osiągnięć kulturalnych, naukowych i gospodarczych oraz integrowanie mieszkańców wokół lokalnych wartości.

zagłebiowska nagroda humanitas2

“Zagłębiowska Nagroda Humanitas”

Źródło: własność Fundacji Humanitas

 

zagłebiowska nagroda humanitas koncert Aloszy Awdi ejewa

“Zagłębiowska Nagroda Humanitas”- koncert Aloszy Awdiejewa

Źródło własność Fundacji Humanitas.

 

Jako Fundacja prowadzicie Państwo działalność wydawniczą. Czy są to wyłącznie publikacje o charakterze naukowym?
Nie są to tylko działania wydawnicze o charakterze naukowym. W 2011 roku Fundacja Humanitas uzyskała grant w wysokości 8 tys. zł z Gminy Sosnowiec na realizację zadania publicznego pt. „Zagłębiowskie bajanie – spotkania literacko-plastyczne dla dzieci”. Projekt „Zagłębiowskie bajanie” był nowatorskim sposobem przekazywania uczniom klas 3 i 4 szkół podstawowych wiedzy o historii i kulturze Zagłębia Dąbrowskiego. Poprzez uczestnictwo w projekcie prawie 200 dzieci, Fundacja Humanitas kreowała ich wrażliwość artystyczną, rozwijała wyobraźnię, samoekspresyjność i zdolność do pracy w grupie oraz wzmacniała potrzebę obcowania z plastyką i literaturą. Najważniejszym celem, który udało się zrealizować to skuteczne propagowanie wśród dzieci regionalnej i lokalnej wiedzy historycznej.
Projekt, o którym Pan wspomniał zakończył się wydaniem albumu przeznaczonego dla dzieci, zgadza się?
Tak, podsumowaniem projektu było wydanie kolorowego albumu baśni i legend zagłębiowskich, w którym zamieszczone zostały baśnie i legendy przygotowane przez współpracujących z Fundacją regionalistów oraz baśnie i ilustracje do nich przygotowane przez dzieci w ramach konkursu. Nakład w części trafił w formie prezentów do małych pacjentów Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.


 DZIŚ I JUTRO


 Czy korzystacie Państwo z dotacji miejskich? Czy staracie się o zdobycie sponsorów?

Dotacje miejskie są kluczowym wsparciem na realizację działań podejmowanych przez Fundację Humanitas. Fundacja kilkakrotnie pozyskała fundusze na realizację swoich statutowych działań, m.in. na współorganizację Zagłębiowskiej Nagrody Humanitas, „Senioralliów”, czy „Zagłębiowskich bajań”. Oczywiście staramy się także pozyskać wsparcie z innych źródeł poprzez szczegółową prezentację programu, który chcemy zrealizować, osobiste spotkania, czy pokazanie naszych wcześniejszych dokonań.
Jakiego wsparcie Państwo oczekujecie najbardziej od Urzędu Miejskiego?
Współpraca z Urzędem Miejskim w Sosnowcu z naszej perspektywy układa się bardzo dobrze. Zawsze możemy liczyć na merytoryczną pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz jego rozliczaniu. Nie do przecenienia jest także fakt nagłaśniania przez sosnowiecki magistrat naszych inicjatyw, przez co mogą one trafić do szerszej grupy odbiorców. Chcielibyśmy, aby merytoryczna współpraca była co najmniej taka jak teraz, co najwyżej liczylibyśmy na nieco więcej projektów grantowych, adresowanych do takich organizacji jak nasza.
Czy Państwa Fundacja współpracuje z innymi organizacjami III sektora?
Nasz charakter działalności jest unikalny, ale oczywiście nieformalnie współpracujemy z organizacjami pozarządowymi przy organizacji naszych inicjatyw.
Przykładowo?
To m.in. Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Jest to przede wszystkim współpraca merytoryczna i konsultacyjna.
Jakie są plany Pana jako Prezesa Fundacji na dalszy rozwój inicjatywy? Jak określiłby Pan planowaną wizje rozwoju Fundacji Humanitas?
Naszym zamiarem w dłuższej perspektywie jest zintensyfikowanie działań promujących nasz region, ale w oczach samych Zagłębiaków. Chcielibyśmy, aby wiedza przeciętnego mieszkańca o Zagłębiu Dąbrowskim była szersza. To będzie implikowało dalsze działania, które docelowo miałyby zniwelować brak wiedzy o regionie z jednej strony a z drugiej pomoc w promowaniu Zagłębia jako miejsca odmiennego kulturowo i historyczne przy wzajemnym szacunku do siebie. Już teraz podejmujemy działania w tym zakresie. Nasi reprezentanci w maju br. przeprowadzili prelekcje dla klas 1-3 na temat ,,Zabytków i legend Sosnowca” w Szkole Podstawowej nr 22 w Sosnowcu. Młodzi Sosnowiczanie poznawali nasz region w formie zabawy i prac plastycznych. Dodatkowo każda z klas otrzymała egzemplarz „Zagłębiowskich Bajań” – opowiadań i legend z historii Zagłębia Dąbrowskiego, wydanych przez Fundację Humanitas. Spotkanie w SP nr 22 zorganizowała Agnieszka Wanic, nauczycielka kształcenia zintegrowanego.
Rozumiem, że wszelkie podejmowane przez Państwa działania wymagają poniesienia kosztów ale także użycia określonego sprzętu. Jaka jest obecna hierarchia potrzeb Fundacji?
Z pewnością przydałby się dodatkowy sprzęt biurowy w postaci drukarki, laptopa oraz aparatu fotograficznego. To pozwoliło by nam na płynniejsze i efektywniejsze wykonywanie naszych statutowych zadań.


 III SEKTOR A SPOŁECZEŃSTWO


 Jaka jest, Pana zdaniem, rola organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie?

Głos oraz wsparcie organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego jest kluczowym aktem, bez którego proces ten traci rację bytu. Trudno sobie wyobrazić poprawne funkcjonowanie idei społeczeństwa obywatelskiego bez asumptu merytorycznego i osobowego trzeciego sektora. Społeczeństwo obywatelskie z definicji cechuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów, bez impulsu ze strony władzy państwowej. To, czego nie dostrzega administracja publiczna, jest niekiedy bardziej widoczne z poziomu obywatela, który jest członkiem np. fundacji i stowarzyszenia. Z resztą, widać coraz więcej inicjatyw oddolnych, które są w późniejszym czasie realizowane wspólnie z administracją. To choćby przykład bardzo popularnych ostatnio wprowadzanych budżetów obywatelskich. Myślę, że bez zwrócenia uwagi na ten aspekt administracji, właśnie przez aktywistów trzeciego sektora, idea nie rozwinęła by się tak bardzo szeroko, również w naszym regionie.
Czy zatem nasz region, Pana zdaniem, cechują przeszkody na drodze do podwyższania efektywności III sektora?
Gdybym miał je wymienić, to są to moim zdaniem pojedyncze przypadki postrzegania, iż fundacja i stowarzyszenie stoi w opozycji do administracji publicznej, że propozycje trzeciego sektora są tym, czego np. administracja przez swoje zawinione lub niezawinione działania nie dostrzegła. Tak oczywiście nie jest bo wszystkie te podmioty muszą ze sobą jak najbardziej efektywnie współpracować. Warto zatem zintensyfikować działania na rzecz jeszcze mocniejszej wzajemnej, partnerskiej współpracy, tak aby symbioza pomiędzy administracją a trzecim sektorem była jak najpełniejsza.
Czym jest dla Pana partycypacja w III sektorze?
To przede wszystkim konsultacje oraz partnerstwo na każdym szczeblu organizacji. Udział w jakimś przedsięwzięciu, w ramach organizacji pozarządowych, musi zakładać współpracę z wieloma podmiotami. Chodzi o to, aby każdy mógł wyrazić swoje zdanie (konsultacja) i partycypować w realizacji danego działania (partnerstwo). To clou tej idei.


 MOTTO ORGANIZACJI


 Gdyby miał Pan stworzyć przewodnie motto Fundacji, to jak ono by brzmiało?

Złe myśli ostaw diabłom, a pełne pogody serce naprzeciw serca nieś na strome schody – Emil Zegadłowicz.

 

Rozmwaiała Joanna Wójcik

 


 RAMKA BOHATERA


 

mariusz lekston

Źródło: własność M. Lekston.

Mariusz Lekston– Prezes Zarządu Fundacji Humanitas, prawnik, absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista z zakresu prawa pracy, asystent w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

 

 

Zarząd Fundacji Humanitas- sylwetki:

 

Mariusz Lekston– j. w.
Agata Dudek – Członek Zarządu Fundacji Humanitas, absolwentka kierunku zarządzanie i marketing, specjalistka od pozyskiwania funduszy unijnych. Od 2001 roku Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz wicekanclerz uczelni.
Michał Kaczmarczyk – Członek Zarządu Fundacji Humanitas, politolog, literaturoznawca i medioznawca. Specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji społecznej. Od 2009 r. kieruje Instytutem Zagłębiowskim WSH, od 2012 r. dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Sekcji Historii Prasy Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – oddział w Katowicach. Autor kilkudziesięciu medioznawczych publikacji naukowych, w tym monografii o zasięgu międzynarodowym.

 


 PRZYDATNE INFORMACJE:


 

Z kim i jak się skontatować:

Kontakt przez sekretariat Wyższej Szkoły Humanitas

Nr tel.: 32 36 31 200

Adres e- mail: sekretariat@humanitas.edu.pl

Strona internetowa: humanitas.edu.pl/fundacja

Adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43