Zarządzenie Nr 170
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie: nieprzyznania dotacji na realizację w 2020 r. zadania publicznego zgodnego
z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie