Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarządzenie przyznające