Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Ogłoszenie

Zarządzenie o ogłoszeniu

Wzór oferty

Klauzula Informacyjna RODO

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura Postępowania

Regulamin Pracy Komisji

Karta Oceny formalnej

Karta Oceny merytorycznej

Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu