Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.

Ogłoszenie

Zarządzenie o ogłoszeniu 

Klauzula Informacyjna RODO

Wzór oferty

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura Postępowania

Regulamin Pracy Komisji

Karta Oceny Formalnej

Karta Oceny Merytorycznej

Wzór Aktualizacji harmonogramu i kosztorysu