konkurs stempel

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 Ogłoszenie

Zarządzenie

Klauzula informacyjna

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

Wzór oferty

Regulamin pracy komisji

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu