Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert  na realizację w 2022 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 

1.Ogłoszenie

2.Zarzadzenie do ogłoszenia

3. Regulamin pracy komisji

4. Klauzula informacyjna RODO_zdrowie publiczne

5. Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

6. Procedura postępowania

7. Karta oceny formalnej

9. Karta oceny merytorycznej

10. Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu

6. Wzór oferty