magafon informacja

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 pn.: „Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

Wzór oferty

Regulamin pracy komisji

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu