01029432cd6610c9798352a9ec667e5f0d8a76d3

Minister Sportu i Turystyki ogłasił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

 

Zadania realizowane w ramach konkursu:

  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;
  4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 20 grudnia 2019 roku.

 

Więcej informacji:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2703,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Sport-dla-Wszystkich.html