01029432cd6610c9798352a9ec667e5f0d8a76d3

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie- ogłoszenie konkursu sport

Załącznik do zarządzenia

Wzór oferty

RODO klauzula informacyjna

Zasady przyznawania dotacji