Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wzór oferty

Klauzula informacyjna RODO

Zasady przyznawania dotacji