megafony na żółtym tle

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Z Sosnowca na Igrzyska Olimpijskie”.

Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. 2023 r. poz. 571).

 1. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w danym konkursie.
 2. Kandydat zgłoszony do udziału w pracach Komisji Konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:
 • Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
  lub przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie reprezentuje organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie biorących udział w konkursie;
 • nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. 2023 r., poz. 775, ze zm.);
 1. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Komisji Konkursowej.
 3. Wyboru co najmniej dwóch członków do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia powołującego Komisję.
 4. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do Komisji Konkursowej tylko jednego kandydata.
 5. Celem pracy Komisji Konkursowej jest:
 6. a) opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
 7. b) przygotowanie stosownej dokumentacji.
 8. Kandydat musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz, że korzysta w pełni
  z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Kandydatów można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie  do dnia 10.07.2023 r. do godz. 10.00. Formularz można składać  w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,  41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33 III piętro, pok. 432, 433 lub 409 lub przesłać skan mailem na adres:  ms.wwo@um.sosnowiec.pl lub ac.wwo@um.sosnowiec.pl.

Zgłoszonych kandydatów wybiera się do Komisji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów kierując się kolejnością wpływu zgłoszeń.

O terminie rozpoczęcia posiedzenia Komisji, poinformujemy kandydata telefonicznie.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

1)  żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub

2)  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej lub

3) wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna RODO