kolorowe puzzle

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.

Zarządzenie przyznające