dom klucze drzwi

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. i 2022 r. zadania publicznego na prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach projektu „Tyle wsparcia w całym mieście” (realizowanego przez MOPS Sosnowiec) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.