komisja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych pn.:

  1. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”;
  2. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”;
  3. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.: „Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca”;
  4. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”;
  5. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021;
  6. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury.

 

Kandydatów można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w terminie  do dnia 3 grudnia 2021 r.

 

Formularz można składać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 432, 433 lub 409

lub przesłać skan mailem na adres:  ac.wwo@um.sosnowiec.pl, ar.wwo@um.sosnowiec.pl, jw.wwo@um.sosnowiec.pl.

 

Zgłoszonych kandydatów wybiera się do Komisji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów kierując się kolejnością wpływu zgłoszeń.

 

O terminie rozpoczęcia posiedzenia Komisji poinformujemy kandydata telefonicznie.

Informacja komisja konkursowa

Formularz zgłoszenia komisja konkursowa

Klauzula informacyjna