Żarówki

Szanowni Państwo,

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji”. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057, ze zm.).
A. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w danym konkursie.
B. Kandydat zgłoszony do udziału w pracach Komisji Konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:
1) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) Nie reprezentuje organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie biorących udział w konkursie;
3) Nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735);
C. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
D. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Komisji Konkursowej.
E. Wyboru co najmniej dwóch członków do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia powołującego Komisję.
F. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do Komisji Konkursowej tylko jednego kandydata.
G. Celem pracy Komisji Konkursowej jest:
a) opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
b) przygotowanie stosownej dokumentacji.
H. Kandydat musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz, że korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Kandydatów można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 5 listopada 2021 r. Formularz można składać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 432, 433 lub 409 lub przesłać skan mailem na adres: ar.wwo@um.sosnowiec.pl oraz ac.wwo@um.sosnowiec.pl.
Zgłoszonych kandydatów wybiera się do Komisji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów kierując się kolejnością wpływu zgłoszeń.

O terminie rozpoczęcia posiedzenia Komisji, poinformujemy kandydata telefonicznie.
Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej lub
3) wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja komisja konkursowa

Klauzula informacyjna-komisja konkursowa

Formularz zgłoszenia komisja konkursowa