komisja konkursowa

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Miasta Sosnowca pn.: Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.  Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w danym konkursie.

Kandydatów można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie  do dnia 18 maja 2022 r. do godz. 9.00. Formularz można złożyć w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 432, 433 lub 409  lub przesłać skan mailem na adres: ar.wwo@um.sosnowiec.pl  lub ac.wwo@um.sosnowiec.pl.

O terminie rozpoczęcia posiedzenia komisji poinformujemy kandydata telefonicznie.

Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna

Informacja