Komu i kiedy wysyłają swoje sprawozdania fundacje?

Sprawozdanie finansowe

Fundacje, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy (sprawozdanie finansowe) wobec Urzędu Skarbowego. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1.01 do 31.12 danego roku.

Dodatkowo sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd fundacji a także przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony (np. zarząd, radę)

  • termin sporządzenia sprawozdania: do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego

  • termin przyjęcia sprawozdania przez właściwe władze w organizacji – do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego

  • termin przekazania do Urzędu Skarbowego – w ciągu 10 od daty zatwierdzenia

 
 

Sprawozdanie merytoryczne

Fundacje mają coroczny obowiązek sprawozdawczy. Muszą złożyć sprawozdanie z działalności do swojego organu kontroli nadzoru, czyli ministra, który jest wskazany w statucie fundacji a także podać je podać je do publicznej wiadomości np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

Sprawozdanie jest sporządzane za rok obrotowy.

 

Termin: w przepisach nie został określony, można więc przyjąć, że do końca roku kalendarzowego (np. sprawozdanie za rok 2010 musi fundacja złożyć do końca roku 2011).

Zakres sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

 

Jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą lub ma status organizacji pożytku publicznego podlega jeszcze dodatkowym obowiązkom sprawozdawczym.