Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Miejski w Sosnowcu

Nazwa:
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Miejski w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.121
Ulica:
1go Maja 21/23
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
512 093 029
Osoba reprezentująca:
Zygmunt Ociepka
Cele organizacji:
  • kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa;
  • otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców oraz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych;
  • popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie;
  • czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich,
  • samopomoc oraz wzajemną życzliwość;
  • reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków Związku;
  • działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej;
  • umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą.