“W Kobietach Siła”

Nazwa:
“W Kobietach Siła”
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-72
Ulica:
Plac Kościuszki 5/ adres korespondencyjny: ul. Radosna 3
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
508 374 169
Osoba reprezentująca:
Izabela Kaczmarska
Cele organizacji:

 

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. Działalność charytatywna;
 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 7. Ochrona i promocja zdrowia;
 8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 16. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
 17. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 19. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 20. Turystyka i krajoznawstwo;
 21. Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 22. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 24. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 25. Promocja i organizacja wolontariatu;
 26. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 27. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 28. Działalność na rzecz weteranów;
 29. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 30. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 31. Rewitalizacja;
 32. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 33. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 34. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 35. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 36. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymiotnych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Pomoc społeczna, Demokracja, Społeczeństwo, Rozwój człowieka