Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska “Zagłębie Sosnowiec”

Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska “Zagłębie Sosnowiec”
Nazwa:
Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska “Zagłębie Sosnowiec”
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
WKF.4123.23
Ulica:
Jasieńskiego 4E
Kod pocztowy:
41-215
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Ryszard Bujak
Cele organizacji:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów zrzeszonych w klubie w oparciu o możliwości obiektowe s przetoce klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowywanych do wieku, stopnia sprawności, zainteresowań sportowych z ukierunkowanie na dyscyplinę sportową: kolarstwo szosowe, górskie, przełajowe, torowe i turystykę rowerową.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych, turystycznych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowane zajęć sportowych i turystycznych dla uczniów zrzeszonych w Klubie w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej i turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom zrzeszonym w klubie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i turystycznych Klubu.
 8. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie krzewienia kultury fizycznej i turystyki.
 9. Współpracę i wzajemną pomoc członków Klubu.
 10. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i turystyki
 11. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Klubu.
 12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Klubu.
 13. Prowadzenie działalności integrującej członków Klubu poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 14. Organizację imprez sportowych i turystycznych.
 15. Organizację szkoleń.
Sekcje sportowe:
Kolarstwo
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport