Uczniowski Klub Sportowy “Basket 98” przy ZSO 14

Nazwa:
Uczniowski Klub Sportowy “Basket 98” przy ZSO 14
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
WKF.4123.35
Ulica:
Kisielewskiego 4B
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Jacek Szewczyk
Cele organizacji:
  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto¬wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto¬we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie¬ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
  6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  7. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Sekcje sportowe:
Koszykówka
Teren działania:
Zagórze
Typ działalności:
Sport