TU ZAGŁĘBIE

Nazwa:
TU ZAGŁĘBIE
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000471049
Numer ewidencyjny:
296
Ulica:
Radosna 58
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
508 995 399
Osoba reprezentująca:
Rafał Siciński
Cele organizacji:
 • promocja Zagłębia Dąbrowskiego
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej
 • pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa
 • upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-31 UoDPPioW.