Stowarzyszenie Twórczych Umysłów

Nazwa:
Stowarzyszenie Twórczych Umysłów
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000593035
Numer ewidencyjny:
397
Ulica:
PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
SOSNOWIEC
Osoba reprezentująca:
Bartosz Drdzeń
Cele organizacji:

Cele organizacji:

1. POMOC SPOŁECZNA , W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
2. DZIAŁANIE NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I
OCHRONY PRAW DZIECKA;
3. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ;
4. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET I DZIECI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN;
5.PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, INTERWENCJĘ ORAZ SPECJALISTYCZNĄ POMOC;
6.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ;
7. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
8.PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;
9. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM, W TYM PROFILAKTYKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA;
10. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ , W TYM WSPIERANIE W ROZWOJU SPOŁECZNO-ZAWODOWYM I MOŻLIWIE PEŁNYM UCZESTNICTWIE W ŻYCIU SPOŁECZNYM;
11. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART.3 UST.3, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 1-32;
12.PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;
13.UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD
OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI;
14. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Z UŻYCIEM NOWOCZESNYCH METOD PRACY SOCJALNEJ I TECHNIK COACHINGOWYCH;
15. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO;

16. BUDOWANIE PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI PUBLICZNYMI, SPOŁECZNYMI I GOSPODARCZYMI;

17. PROPAGOWANIE IDEI EKONOMII SPOŁECZNEJ I WSPIERANIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ;

18. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;

19. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NURCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ;

20. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI;

21. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM ZDROWIA PSYCHICZNEGO;

22. WZMACNIANIE STOSOWANIA TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNYCH, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD ZAGROŻONYCH E-WYKLUCZENIEM.

 

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna, Społeczeństwo, Rozwój człowieka, Prawa człowieka