Stowarzyszenie „Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły”

Nazwa:
Stowarzyszenie „Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000327180
Numer ewidencyjny:
249
Ulica:
Starzyńskiego 41
Kod pocztowy:
41-215
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 263 43 60; 509 443 369
Osoba reprezentująca:
Anna Woszczek
Cele organizacji:
 • Działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa kulturowego Ostrów Górniczych oraz pielęgnowania tradycji Szkoły
 • Nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli, sympatyków Szkoły oraz mieszkańców Ostrów Górniczych
 • Udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych
 • Promowanie działalności i osiągnięć Szkoły oraz pracy i życia jej wybitnych absolwentów
 • Udzielanie pomocy społecznej rodzinom, uczniom i innym osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • Działalność charytatywna
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Ochrona i promocja zdrowia,
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Działalność w zakresie ekologii ,ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
 • Działalność w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa Polskiego
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pożytku publicznego.
OPP:
OPP