Stowarzyszenie StanDor

Nazwa:
Stowarzyszenie StanDor
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0001024966
Numer ewidencyjny:
400
Ulica:
Słowiańska 2/III
Kod pocztowy:
41-209
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Dorota Warczok-Paciej
Cele organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest:

1. INTEGRACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO
2. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROSPOŁECZNYCH, OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH
3. INICJOWANIE DZIAŁAŃ W ŚRODOWISKU LOKALNYM W ZAKRESIE POKONYWANIA BARIER
SPOŁECZNYCH W ODNIESIENIU DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
5. STWARZANIE MOŻLIWOŚCI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB
DOROSŁYCH
6. PROPAGOWANIE WARTOŚCI MORALNYCH, TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, ROZBUDZANIE
TALENTÓW
7. POMOC RODZINOM Z ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE
8. PROMOCJA ZDROWIA, ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
9. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I KULTURALNEJ ZWŁASZCZA W ZAKRESIE
INICJOWANIA, WSPIERANIA I POMOCY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH EDUKACYJNO-KULTURALNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna, Społeczeństwo, Rozwój człowieka