Stowarzyszenie Sportowe TEAM APOSTROV

Nazwa:
Stowarzyszenie Sportowe TEAM APOSTROV
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000665997
Numer ewidencyjny:
357
Ulica:
M. Skłodowskiej-Curie 14/10
Kod pocztowy:
41-206
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
515 356 205
Osoba reprezentująca:
Szymon Kuś
Cele organizacji:

1) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SPORTU I REKRACJI SZCZEGÓLNIE DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY
2) ORGANIZACJA SZKOLEŃ, OBOZÓW SPORTOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA WSZECHSTRONNEGO
ROZWOJU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE OSÓB DOROSŁYCH
3) ROZWÓJ POPULARYZACJA SPORTU MASOWEGO, REKREACJI ORAZ SPORTU KWALIFIKOWANEGO
4) STWARZANIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WARUNKÓW DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH KLUBU ZGODNIE
Z ZAINTERESOWANIAMI ORAZ POTRZEBAMI ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO
5) STWARZANIE ZRZESZONYM SPORTOWCOM MOŻLIWOŚCI OSIĄGNIĘCIA WYSOKIEGO POZIOMU
SPORTOWEGO W UPRAWIANYCH DYSCYPLINACH PRZY RÓWNOCZESNYM OSIĄGANIU WYSOKIEGO
POZIOMU ETYCZNEGO
6) WSPÓŁPRACA Z PODOBNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZAGRANICĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA
7) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ I GOSPODARCZEJ W CELU POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW FINANSOWYCH I SPONSORÓW
8) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
9) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, UPOWSZECHNIANIA KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10) WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI, ORGANIZACJAMI KOŚCIELNYMI,
FUNDACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I INNYMI PLACÓWKAMI ORAZ OSOBAMI FIZYCZNYMI W CELU
REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
11) ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK REKREACYJNO-SPORTOWYCH, KULTURALNOOŚWIATOWYCH,
REHABILITACYJNYCH, OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W TYM:
A) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ DLA TRUDNEJ MŁODZIEŻY,
POCZĄTKUJĄCYCH MŁODYCH SPORTOWCÓW, OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WOLONTARIUSZOM
PRZEZ PROWADZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, PROFILAKTYCZNYCH I
SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
B) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ, INFORMACYJNEJ I PROPAGANDOWEJ
C) ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, DOMÓW DZIENNEGO I
OKRESOWEGO POBYTU DLA TRUDNEJ MŁODZIEŻY, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, DOMÓW DZIECKA.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Sport