STOWARZYSZENIE SPORTOWE K.P. “CZARNE BYKI”

STOWARZYSZENIE SPORTOWE K.P. “CZARNE BYKI”
Nazwa:
STOWARZYSZENIE SPORTOWE K.P. “CZARNE BYKI”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000792572
Numer ewidencyjny:
382
Ulica:
STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA, nr 59
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Sebastian Gzyl
Cele organizacji:

1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
2. INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW REGIONU
3. ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ORAZ MŁODZIEŻY W CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU ICH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UMYSŁOWEJ W OPARCIU O MOŻLIWOŚCI OBIEKTOWE I SPRZĘTOWE SZKÓŁ ORAZ INNYCH OBIEKTÓW MIEJSKICH ORAZ O POMOC ORGANIZACYJNĄ I MATERIALNĄ RODZICÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA
4. UPOWSZECHNIANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA, HIGIENY ŻYCIA CODZIENNEGO ORAZ PROMOCJI ZDROWIA
5. ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI ZDROWOTNYCH
6. ORGANIZOWANIE MŁODZIEŻY ORAZ UCZNIOM W KAŻDYM WIEKU RÓŻNORODNYCH FORM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
7. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI POPRZEZ UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAŃ SPORTOWYCH STOWARZYSZENIA
8. PROMOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW MORALNYCH I ETYCZNYCH POPRZEZ WYCHOWANIE FIZYCZNE
9. WSPIERANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
10. ORGANIZACJA ODPOWIEDNICH FORM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA OSÓB Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
11. PROMOCJA SOSNOWCA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
12. PROMOCJA I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Zdrowie, Sport