Stowarzyszenie SalsAta

Nazwa:
Stowarzyszenie SalsAta
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-74
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
505 867 197
Osoba reprezentująca:
Przedstawiciel: Łukasz Zygnumt
Cele organizacji:

Cele działania Stowarzyszenia:

 • promowanie tańca, rekreacji, zdrowego i aktywnego trybu życia,
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • organizacja czasu wolnego, poszerzanie zainteresowań,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • organizacja i udział w turniejach, przeglądach tanecznych,
 • promocja stowarzyszenia w kraju i za granicą.

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:

 • organizowanie zajęć, warsztatów, poradnictwa i innych form edukacyjnych w zakresie celów Statutowych,
 • organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej,
 • organizowanie różnych form działalności w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku,
 • organizowanie spotkań międzypokoleniowych,
 • współpraca z osobami i podmiotami o podobnych celach działania,
 • samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia,
 • działalność wydawnicza oraz medialna w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania,
 • ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność na rzecz Stowarzyszenia,
 • pozyskiwanie darczyńców okolicznościowych i stałych na realizację celów statutowych,
 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
 • organizację przedsięwzięć o charakterze marketingowo-promocyjnym,
 • prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia oraz aktywność na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram,
 • organizowanie wyjazdów członków Stowarzyszenia na imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie kraju i za granicą.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Sport, Turystyka