Stowarzyszenie Rozwoju Klimontowa

Nazwa:
Stowarzyszenie Rozwoju Klimontowa
Status organizacji:
w likwidacji
KRS:
0000452350
Numer ewidencyjny:
300
Ulica:
Kornela Makuszyńskiego 5 I
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
502 153 879
Osoba reprezentująca:
Zarząd: Prezes – Piotr Bociek, Wiceprezes Zarządu – Adam Kiełtyka, Skarbnik – Jacek Szumilas
Cele organizacji:
  • Integracja mieszkańców dzielnicy Klimontów na poziomie lokalnym.
  • Wspieranie, inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego w oparciu o aktywność obywatelską, w szczególności w sferze samorządności, kultury, edukacji, przedsiębiorczości, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury fizycznej i turystyki.
  • Propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkańców dzielnicy Klimontów.
  • Propagowanie osiągnięć, historii i dorobku dzielnicy Klimontów oraz jej mieszkańców.
  • Wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych i obywateli działających na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego i cywilizacyjnego dzielnicy Klimontów.
  • Podejmowanie i współtworzenie działań w zakresie komunikacji społecznej na poziomie lokalnym.
  • Tworzenie płaszczyzny do lokalnej, międzysąsiedzkiej współpracy i pomocy.
  • Współdziałanie z władzami lokalnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, w tym z organizacjami pozarządowymi, w pracach na rzecz rozwoju dzielnicy Klimontów.