Stowarzyszenie Rozwojowe “PRZEPŁYW”

Nazwa:
Stowarzyszenie Rozwojowe “PRZEPŁYW”
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-67
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
695 467 175
Fax:
skrytka pocztowa nr 53
Osoba reprezentująca:
Marzena Czechowska
Cele organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, w ich rozwoju osobistym (fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym i duchowym), społecznym i zawodowym, w szczególności poprzez:

 1. Propagowanie, upowszechnianie i wspieranie różnych form rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego;
 2. Naukę i edukację;
 3. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;
 4. Propagowanie i upowszechniania idei holistycznego spojrzenia na człowieka oraz jego współistnienia i współzależności z otaczającym go światem;
 5. Pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 6. Propagowanie idei ekologicznych, ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt;
 7. Wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości;
 8. Działalność charytatywną;
 9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
 10. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego;
 11. Promowanie kultury i sztuki;
 12. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, w tym praw dziecka oraz swobód obywatelskich;
 14. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywności społecznej obywateli oraz działań organizacji pozarządowych, także podmiotów prowadzących działalność w sferze użyteczności publicznej
 15. Promowanie zrównoważonego rozwoju;
 16. Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych określonych przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie związanym ze wspieraniem dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, w ich rozwoju osobistym, społecznym i zawodowym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konkursów, konferencji, wykładów, kursów, wizyt studyjnych, wyjazdów integracyjnych, szkoleniowych oraz innego rodzaju działań informacyjnych;
 2. Organizowanie eventów, imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, wydarzeń kulturalnych i artystycznych i innych podobnych przedsięwzięć;
 3. Rozwijanie społecznej, naukowej, dydaktycznej działalności członków Stowarzyszenia w celu podnoszenia ich kwalifikacji;
 4. Organizowanie imprez masowych przestrzegając przepisów ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
 5. Organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lokalnych, określonej grupy osób lub osób indywidualnych;
 6. Współpracę z wolontariuszami oraz promocję i organizację wolontariatu;
 7. Organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla osób fizycznych i instytucji, w tym organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych lub rzeczowych, przygotowywanie i wysyłanie pomocy potrzebującym;
 8. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców okolicznościowych i stałych;
 9. Pozyskiwanie środków z funduszy przeznaczonych na cele realizowane przez Stowarzyszenie;
 10. Wydawanie i promowanie książek tematycznych, związanych z celem Stowarzyszenia;
 11. Wspieranie inicjatyw zmierzających do realizacji celu Stowarzyszenia;
 12. Współpracę z instytucjami publicznymi – w tym organami administracji rządowej i samorządowej – i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę z wszelkimi instytucjami i osobami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia w kraju i zagranicą;
 13. Tworzenie stron internetowych, forów dyskusyjnych i innych, z wykorzystaniem mediów;
 14. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia.
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Środowisko, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka, Prawa człowieka